بازگشت

لطفا برای مشاهده قیمت ها، سایز بسته ارسالی خود را انتخاب نمایید.

شیفت 1ساعت 8 الی 14 شیفت 2ساعت 14 الی 20 هر دو شیفتساعت 8 الی 20
01 Same-Day - 10,000 تومان -
02 Next-Day 8,000 تومان 8,500 تومان 7,500 تومان
03 Two-Days 6,500 تومان - 5,500 تومان
تخفیف براساس تعداد ارسال در هر شیفت
بیشتر از 20 مرسوله 6%
بیشتر از 50 مرسوله 10%
بیشتر از 100 مرسوله 13%
بیشتر از 200 مرسوله 15%
هزینه ها مازاد
پرداخت نقدی در مقصد 1500+ تومان
پرداخت با دستگاه کارت خوان 1000+ تومان
بازگشت مرسوله 2000+ تومان
بدون امضا 1500- تومان
بیمه * 0.001+ ارزش مرسوله
پروموت در مقصد تماس با پشتیبانی
* تمامی کالاها تا سقف 500,000 تومان به طور رایگان بیمه خواهند شد.
شیفت 1ساعت 8 الی 14 شیفت 2ساعت 14 الی 20 هر دو شیفتساعت 8 الی 20
01 Same-Day - 11,000 تومان -
02 Next-Day 8,500 تومان 9,000 تومان 8,000 تومان
03 Two-Days 7,000 تومان - 6,000 تومان
تخفیف براساس تعداد ارسال در هر شیفت
بیشتر از 20 مرسوله 6%
بیشتر از 50 مرسوله 10%
بیشتر از 100 مرسوله 13%
بیشتر از 200 مرسوله 15%
هزینه ها مازاد
پرداخت نقدی در مقصد 1500+ تومان
پرداخت با دستگاه کارت خوان 1000+ تومان
بازگشت مرسوله 2000+ تومان
بدون امضا 1500- تومان
بیمه * 0.001+ ارزش مرسوله
پروموت در مقصد تماس با پشتیبانی
* تمامی کالاها تا سقف 500,000 تومان به طور رایگان بیمه خواهند شد.
شیفت 1ساعت 8 الی 14 شیفت 2ساعت 14 الی 20 هر دو شیفتساعت 8 الی 20
01 Same-Day - 12,000 تومان -
02 Next-Day 9,000 تومان 9,500 تومان 8,500 تومان
03 Two-Days 7,500 تومان - 6,500 تومان
تخفیف براساس تعداد ارسال در هر شیفت
بیشتر از 20 مرسوله 6%
بیشتر از 50 مرسوله 10%
بیشتر از 100 مرسوله 13%
بیشتر از 200 مرسوله 15%
هزینه ها مازاد
پرداخت نقدی در مقصد 1500+ تومان
پرداخت با دستگاه کارت خوان 1000+ تومان
بازگشت مرسوله 2000+ تومان
بدون امضا 1500- تومان
بیمه * 0.001+ ارزش مرسوله
پروموت در مقصد تماس با پشتیبانی
* تمامی کالاها تا سقف 500,000 تومان به طور رایگان بیمه خواهند شد.
شیفت 1ساعت 8 الی 14 شیفت 2ساعت 14 الی 20 هر دو شیفتساعت 8 الی 20
01 Same-Day - 13,000 تومان -
02 Next-Day 9,500 تومان 10,000 تومان 9,000 تومان
03 Two-Days 8,000 تومان - 7,000 تومان
تخفیف براساس تعداد ارسال در هر شیفت
بیشتر از 20 مرسوله 6%
بیشتر از 50 مرسوله 10%
بیشتر از 100 مرسوله 13%
بیشتر از 200 مرسوله 15%
هزینه ها مازاد
پرداخت نقدی در مقصد 1500+ تومان
پرداخت با دستگاه کارت خوان 1000+ تومان
بازگشت مرسوله 2000+ تومان
بدون امضا 1500- تومان
بیمه * 0.001+ ارزش مرسوله
پروموت در مقصد تماس با پشتیبانی
* تمامی کالاها تا سقف 500,000 تومان به طور رایگان بیمه خواهند شد.