بازگشت

لطفا برای مشاهده قیمت ها، سایز بسته ارسالی خود را انتخاب نمایید.

شیفت 1ساعت 8 الی 14 شیفت 2ساعت 14 الی 20 هر دو شیفتساعت 8 الی 20
01 Same-Day - 8,000 تومان -
02 Next-Day 7,000 تومان 7,500 تومان 6,500 تومان
03 Two-Days 6,000 تومان - 5,500 تومان
تخفیف براساس تعداد ارسال در هر شیفت
بیشتر از 20 مرسوله 5%
بیشتر از 50 مرسوله 10%
بیشتر از 100 مرسوله 15%
بیشتر از 200 مرسوله 20%
هزینه ها مازاد
دریافت وجه در مقصد 1000+ تومان
بازگشت مرسوله 1000+ تومان
بدون امضا 1000- تومان
بیمه * 0.001+ ارزش مرسوله
پروموت در مقصد تماس با پشتیبانی
* تمامی کالاها تا سقف 500,000 تومان به طور رایگان بیمه خواهند شد.
شیفت 1ساعت 8 الی 14 شیفت 2ساعت 14 الی 20 هر دو شیفتساعت 8 الی 20
01 Same-Day - 8,000 تومان -
02 Next-Day 7,000 تومان 7,500 تومان 6,500 تومان
03 Two-Days 6,000 تومان - 5,500 تومان
تخفیف براساس تعداد ارسال در هر شیفت
بیشتر از 20 مرسوله 5%
بیشتر از 50 مرسوله 10%
بیشتر از 100 مرسوله 15%
بیشتر از 200 مرسوله 20%
هزینه ها مازاد
دریافت وجه در مقصد 1000+ تومان
بازگشت مرسوله 1000+ تومان
بدون امضا 1000- تومان
بیمه * 0.001+ ارزش مرسوله
پروموت در مقصد تماس با پشتیبانی
* تمامی کالاها تا سقف 500,000 تومان به طور رایگان بیمه خواهند شد.
شیفت 1ساعت 8 الی 14 شیفت 2ساعت 14 الی 20 هر دو شیفتساعت 8 الی 20
01 Same-Day - 8,500 تومان -
02 Next-Day 7,500 تومان 8,000 تومان 7,000 تومان
03 Two-Days 6,500 تومان - 6,000 تومان
تخفیف براساس تعداد ارسال در هر شیفت
بیشتر از 20 مرسوله 5%
بیشتر از 50 مرسوله 10%
بیشتر از 100 مرسوله 15%
بیشتر از 200 مرسوله 20%
هزینه ها مازاد
دریافت وجه در مقصد 1000+ تومان
بازگشت مرسوله 1000+ تومان
بدون امضا 1000- تومان
بیمه * 0.001+ ارزش مرسوله
پروموت در مقصد تماس با پشتیبانی
* تمامی کالاها تا سقف 500,000 تومان به طور رایگان بیمه خواهند شد.
شیفت 1ساعت 8 الی 14 شیفت 2ساعت 14 الی 20 هر دو شیفتساعت 8 الی 20
01 Same-Day - 10,000 تومان -
02 Next-Day 9,000 تومان 9,500 تومان 8,500 تومان
03 Two-Days 8,000 تومان - 7,500 تومان
تخفیف براساس تعداد ارسال در هر شیفت
بیشتر از 20 مرسوله 5%
بیشتر از 50 مرسوله 10%
بیشتر از 100 مرسوله 15%
بیشتر از 200 مرسوله 20%
هزینه ها مازاد
دریافت وجه در مقصد 1000+ تومان
بازگشت مرسوله 1000+ تومان
بدون امضا 1000- تومان
بیمه * 0.001+ ارزش مرسوله
پروموت در مقصد تماس با پشتیبانی
* تمامی کالاها تا سقف 500,000 تومان به طور رایگان بیمه خواهند شد.